Adres:

ul. Solidarności 2A
37-450 Stalowa Wola

Numer telefonu:

+48 15 649 20 65

E-mail:

dh@i-bs.pl

Spełnienie standardów nadzorczych

Spełnienie wszystkich wymogów nadzorczych w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym.

Zarządzanie ryzykiem z najwyższą starannością

Zgodność z najlepszymi praktykami zarządzania ryzykiem, wykorzystując standardy określone w Rekomendacji M.
 

Kontrola wewnętrzna w świetle Rekomendacji H

Wdrożenie QUANT RO gwarantuje realizację wymogów kontroli wewnętrznej zgodnie z najwyższymi standardami.
 

Doskonałość operacyjna z QUANT RO

QUANT Ryzyko Operacyjne (QUANT RO) to kompletna odpowiedź na wymogi stawiane bankom wecyzyjnej oceny ryzyka operacyjnego, a Rekomendacjiecyzyjnej oceny ryzyka operacyjnego, a M. Oferuje zaawansowane funkcje identyfikacji potencjalnych zagrożeń, narzędzia do precyzyjnej oceny ryzyka operacyjnego, a także efektywne mechanizmy redukcji ryzyka. Dodatkowo, umożliwia bieżące monitorowanie wprowadzonych działań oraz generowanie raportów, co pozwala na skuteczne spełnianie wymogów regulacyjnych. Dopasowując się do specyficznych potrzeb sektora bankowego, oferuje kompleksowe wsparcie wecyzyjnej oceny ryzyka operacyjnego, a efektywnym zarządzaniu ryzykiem operacyjnym, spełniając jednocześnie wymogi regulacyjne.

Fragment protokołu – raport: Testy Warunków Skrajnych

Kluczowe funkcje

Rejestracja i analiza zdarzeń operacyjnych – systematyczna ewidencja i klasyfikacja zdarzeń, umożliwiająca głęboką analizę i identyfikację trendów.
 

Wskaźniki ryzyka (KRI) – automatyczne wyliczanie wskaźników ryzyka, wspierane przez elastyczne definicje i metodologie wyznaczania limitów.

Plany działań – zarządzanie odpowiedziami na ryzyka, w tym definicja zadań i monitorowanie realizacji, zwiększające skuteczność działań naprawczych.

Matryca kontroli – definiowanie i monitorowanie kluczowych mechanizmów kontroli ryzyka w banku, zapewniające ciągłość operacyjną i zgodność z najlepszymi praktykami.

Samoocena ryzyka operacyjnego – realizacja kwestionariuszy oceny ryzyka, pozwalające na obiektywną i systematyczną analizę poziomu ryzyka operacyjnego.

Raportowanie i archiwizacja – bieżące i historyczne raportowanie zdarzeń operacyjnych, kluczowe dla audytów i oceny efektywności działań.

QUANT RO to także:

Dodawanie zdarzenia operacyjnego

Rejestr zdarzeń operacyjnych

Korzyści z wdrożenia QUANT RO

Systematyczny monitoring i ewidencja zdarzeń operacyjnych, w tym klasyfikacja i kwantyfikacja strat oraz funkcjonalność automatycznego tworzenia raportów na podstawie zebranych informacji wraz z graficznymi elementami prezentującymi profil ryzyka w banku ułatwiają identyfikację i adekwatne reagowanie na potencjalne ryzyka.

Elastyczność QUANT RO pozwala na szybkie i samodzielne dostosowanie systemu do dynamicznie zmieniających wymogów dotyczących zarządzania ryzykiem operacyjnym, jak również do zmian zachodzących wewnątrz organizacji.

Możliwość definiowania przyczyn wystąpienia zdarzenia, planów działań naprawczych i zapobiegawczych w odpowiedzi na wykryte ryzyka i straty operacyjne, jak również wyznaczanie właścicieli procesów i osób odpowiedzialnych za cykliczne kontrole wskaźników zwiększają świadomość pracowników na temat profilu ryzyka operacyjnego w banku.

Kompleksowa analiza strat operacyjnych i newralgicznych obszarów działalności wspomagana przez wielowymiarowe raporty umożliwia efektywne zarządzanie ryzykiem. Mechanizmy tworzenia raportów uniemożliwiają popełnienie błędu w obliczeniach, zapewniają rzetelność i przejrzystość analizowanych i raportowanych wyników.

Stała obserwacja procesu kontroli wewnętrznej i realizacji działań naprawczych wspierana przez interaktywne dashboardy i przejrzysty podział zdarzeń na statusy minimalizuje ryzyko operacyjne i związane z nim koszty.